Medlemsbrev februari 2016 Inlagd mars 2, 2016 av gsvanner

0

Bästa symfonikervänner!

Detta brev utgör kallelse till årsmötet som äger rum måndagen den 21 mars kl 19.00 i Stenhammarsalen. Anmälan sker till Konserthuset, tel 031-726 53 00 senast den 12 mars. Som vanligt får vi lyssna på några av stipendiaterna, som lovat spela för oss. Vi får också vin och smörgås. Tag med medlemskortet till årsmötet!

Följande program har vi hittills planerat för våren. Reservation för ev ändringar.

Jan Alm går igenom följande verk.
• Måndagen den 29 februari – Rachmaninov: Pianokonsert nr 5 samt Sjostakovicj: Symfoni nr 5
• Måndagen den 14 mars – Mahler: Symfoni nr 2, ”Uppståndelsesymfonin”
• Måndagen den 11 april – Stravinsky: Petrusjka

• Måndagen den 25 april – Peter Schéle intervjuar dirigenten Andrés Orozco-Estrada.
• Måndagen den 16 maj – Finn Rosengren återkommer med en studiekväll. Rubriken för föredraget avslöjas i nästa brev.

Alla ovanstående studiekvällar äger rum kl 19.00 i Viktor Rydbergssalen. Ingen föranmälan.
Pris 100 kr och då ingår kaffe och hembakta kakor.

Glad nyhet!
Den nya boken av förre basisten i Symfonikerna, Jan Johansson, beskriver på ett härligt sätt orkesterns historia. Konserthuset ger oss rabatt och boken går att köpa i Biljettkassan för 160 kr (ordinarie pris är 200 kr). Visa medlemskortet!

Dagordning vid årsmötet den 21 mars 2016

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Prövning av mötets stadgeenliga sammankallande.

3. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av styrelsens förslag till vinstdisposition.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt §5 i föreningens stadgar.*

9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

10. Val av ledamöter till valberedning.

11. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.

12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt av frågor som väckts av föreningsmedlem. För att en sådan fråga skall behandlas skall anmälan ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

*§ 5 mom.1: Styrelsen har sitt säte i Göteborg och skall bestå av högst elva ordinarie ledamöter. Av dem utser föreningens årsmöte en styrelseordförande och ytterligare högst åtta ledamöter för en period av ett år. Göteborgs Symfoniker AB utser en ordinarie ledamot i ledande ställning och denne utser sin suppleant. Vidare utser Göteborgs Symfoniker en ordinarie ledamot och en suppleant.

Välkomna till årsmötet och våra övriga aktiviteter!

För styrelsen i GSV
Ulla Thelander, sekreterare